การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการรับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 4 คน

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤศจิกายน 2566

สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS1.html