ประกาศคณะฯ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสแกนภาพรังสีทางทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง