คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล