ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (รหัสหลักสูตร 4898) ปีการศึกษา 2567