รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบ 2 โควตา (Quota) และ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.) ปีการศึกษา 2567

เอกสารเพิ่มเติม

  1. ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567
  2. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
1-ประกาศ-กำหนดการสอบสัมภาษณ์-2567-ปชส 2-แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์