คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ครั้งที่ 386 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
  โดยผู้ตรวจประเมิน Prof. Dr. Kiran Kaur (Lead Assessor) และ Dr. Nguyen Truong Sa (Assessor)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
  โดยผู้ตรวจประเมิน Mr. Prem Anand M Arjunan (Lead Assessor) และ Prof. Cenon R. Alfonso, MD. (Assessor)
  The 386th Site Visit in the AUN-QA Programme Assessment Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University During May 7-9, 2024
 3. Doctor of Philosophy Program in Oral Biology (International Program)
  Assessor Team: Prof. Dr. Kiran Kaur (Lead Assessor) and Dr. Nguyen Truong Sa (Assessor)
 4. Master of Science Program in Oral Biology (International Program)
  Assessor Team: Mr. Prem Anand M Arjunan (Lead Assessor) and Prof. Cenon R. Alfonso, MD. (Assessor)