Home/หน่วยงาน/โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์

คลินิกและหน่วยงาน

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

IMG 0765 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกการเรียนการสอน

คลินิกระบบการเรียนการสอน ให้บริการการรักษาโดยนิสิตทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ศึกษาต่อเฉพาะทาง

L1100170 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกทันตกรรมบริการ

สำหรับนิสิต และบุคลากรของจุฬาฯ ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้ศึกษาเฉพาะทาง

special clinic 03 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
cusdc logo small คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ

สำหรับบุคคลทั่วไป ให้บริการโดยคณาจารย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

shutterstock 1057823474 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หออภิบาลผู้ป่วย

ให้การดูแล รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วยศัลยกรรมในช่องปากและใบหน้าที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิโลเฟเชียล

shutterstock 1057823474 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานสนับสนุนพันธกิจอื่นๆ ของโรงพยาบาลคณะฯ