ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8632 – 33 , 0 2218 88637 , 0 2218 8896 – 97
  • โทรสาร 0 2255 3058
  • Email hrdentcu1@gmail.com