ติดต่อหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์
34 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8632 – 33, 88637
  • โทรสาร 0 2255 3058
  • Email hrdentcu@gmail.com