เอกสารดาวน์โหลด

หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อบังคับ (Rules) / ระเบียบ (Regulation) / ประกาศ (Announcement)
ด้านบริหารงานบุคคล (พนักงานมหาวิทยาลัย)

 • การสรรหาและคัดเลือกLink
 • การว่าจ้างและบรรจุLink
 • การลาLink
 • การลาศึกษา-ฝึกอบรม-ลาเพิ่มพูนLink
 • การประเมินผลการปฏิบัติLink
 • ความก้าวหน้าในสายอาชีพLink
 • การเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยLink
 • การพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยLink
 • การจ้างบุคคลที่อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์Link
 • ภาระงานขั้นต่ำLink
 • English VersionLink

ข้อบังคับ (Rules) / ระเบียบ (Regulation) / ประกาศ (Announcement)
ด้านบริหารงานบุคคล (พนักงานวิสามัญ)

1. แบบฟอร์มพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) A

 • พม. 37-2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ตัวอย่าง-NEWFile 4
 • แบบประเมินทดลองงาน 2561 ตัวอย่าง-NEWFile 1
 • แบบประเมินต่อสัญญา 2561File 1
 • คู่มือกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2561 (สายวิชาการ)File 1
 • AS_Form_academic สายวิชาการ 2561 NEWFile 2
 • AS_KPI_62 รองคณบดีFile 1
 • AS_KPI_ 62 หัวหน้าภาควิชาฯFile 1
 • คู่มือการทำประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 2562File 1
 • PPT การนำเสนอเกณฑ์การปรับเงินเดือน ประจำปี 2562 สายวิชาการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562File 1
 • PPT การนำเสนอเกณฑ์การปรับเงินเดือน ประจำปี 2562 สายวิชาการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562File 1
 • แบบการขอยกเว้นคุณสมบัติเพื่อเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป (พนักงานสายวิชาการ)ระเบียบแบบฟอร์มFile 3

2. แบบฟอร์มพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งนักวิจัย AR

 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการวิจัยFile 1
 • AS_Form_academic นักวิจัย ARFile 1

3. แบบฟอร์มพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) P

 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ครั้งที่ 1File 1
 • พม. 38-2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ครั้งที่ 2 (ประเมินผลงานทั้งปี)File 1
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติงานสำหรับ-พนม.ทดลองงานFile 1
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายปฏิบัติการต่อสัญญาFile 1
 • AS_Form_Operation สายปฏิบัติการFile 3
 • คู่มือการทำประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) 2562File 1
 • PPT การนำเสนอเกณฑ์การปรับเงินเดือน ประจำปี 2562 สายปฏิบัติการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562File 1
 • AS_Form_Operation สายปฏิบัติการ *หัวหน้าหน่วยงานFile 1
 • คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ Handbook for support staffsFile 1

4. แบบฟอร์มข้าราชการเอกสารดาวน์โหลด

 • แบบประเมิน ข้าราชการ ป.ฬ 1File 1
 • แบบประเมิน ข้าราชการ ป.ฬ 2File 1
 • แบบประเมิน ข้าราชการ ป.ฬ 3File 1

5. แบบฟอร์มลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ

6. แบบฟอร์มพนักงานวิสามัญ

7. เกณฑ์ภาระงาน /เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

8. แบบฟอร์มอื่นๆ ด้านบริหารงานบุคคล

9. ใบลา ทุกประเภท

10. มาตรฐานประจำตำแหน่ง (KPI)

 • แผนการทำ AS KPI 59download

11. แบบฟอร์มขอตำแหน่งเชี่ยวชาญ ข้าราชการ

 • บค.01File 1
 • บค.02File 1
 • บค.03File 1
 • บค.06-1File 3
 • เอกสารแนบ_1ขรกทั่วไปFile 1
 • เอกสารแนบ_1ขรกวิชาชีพFile 1
 • หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการใน สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555File 2
 • ตาราง checklist ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งตั้งฯFile 2

12. อัตราเชี่ยวชาญระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการ และวิชาชีพ ระดับ P7

 • แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน (พนม.ชช. 01)File 1
 • แบบวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดตำแหน่ง (พนม.บค.01)File 1
 • แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น (พนม.บค.02)File 1
 • แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับกลาง (พนม.บค.03)File 1
 • แบบประเมินค่างานตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับสูง (พนม.บค.04)File 1
 • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานFile 1
 • แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพFile 1
 • แบบสรุปจำนวนกรอบอัตราที่เสนอตำแหน่งเชี่ยวชาญฯ ของหน่วยงานFile 1
 • ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูง พ.ศ. 2558File 1
 • ประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่องผลงานและลักษณะผลงาน วิธีการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน ที่ใช้ขอกําหนดตําแหน่ง เชี่ยวชาญระดับต้น เชี่ยวชาญระดับกลาง และเชี่ยวชาญระดับสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ พ.ศ. 2560File 1
 • สรุปเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ พนม.สายปฏิบัติการFile 1
 • check-list-เอกสารหลักฐานต่างๆ ขอเชี่ยวชาญฯFile 1

13. ข้อกำหนดการจ้างบุคคล (TOR) ระเบียบพัสดุ

 • ตัวอย่างร่าง TOR จ้างเหมาบริการรายบุคคลFile 3
 • ใบสมัครงานพนักงาน (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก)File 1

14. คู่มือ (Handbook)

 • คู่มือ ระบบบริหารจัดการการลาออนไลน์File 1

15. โครงการการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่น คณะทันตฯ

 • HRD-FM-03 แบบฟอร์มการประเมินFile 2
 • HRD-FM-02แบบกรอกประวัติเสนอรายชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่นFile 2
 • โครงการ การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่นFile 2
 • ข้อแนะนำการกรอกประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อFile 1
 • คำอธิบายสมรรถนะหลัก จุฬาฯFile 1

16. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เอกสารเฉพาะ
ด้านยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

 • แบบสรุปข้อมูลผลผลิตของภาควิชาฯ ยุทธสาสตร์คณะฯ 2564File 1

เอกสารเฉพาะ
การปรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) ระดับ P7-P9 เพื่อเข้ากระบอกเงินเดือนขั้นย่อย A B C

 • บันทึกแจ้งหลักเกณฑ์การปรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) ระดับ P7-P9 เพื่อเข้ากระบอกเงืนเดือนขั้นย่อย A B CFile 1
 • แบบฟอร์ม checklistFile 1
 • ตารางเวลาการดำเนินงานFile 1
 • แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินย้อนหลังFile 4
 • คู่มือ core_compotecies สมรรถนะหลักของจุฬาฯFile 1
 • แบบประเมินสมรรถนะหลัก Core CompetenciesFile 1
 • คู่มืออธิบายเกณฑ์การปรับกระบอกเงินเดือนFile 1
 • สรุปข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7-P9 ที่จะได้รับการปรับกระบอกเงินเดือนใหม่File 1

เอกสารเฉพาะ
บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ (ปขมท.)

 • แบบฟอร์มเสนอชื่อFile 1

เอกสารเฉพาะ
โครงการยกระดับพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P8 ที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ระดับ P7

 • แบบเสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P8File 1
 • check-list-เอกสารหลักฐานต่างๆFile 2
 • calendar โครงการฯFile 1
 • บันทึกเวียนโครงการฯFile 2
 • ตัวอย่าง ตารางการเทียบภาระงานในการขอปรับ P8 เป็น P7File 2