โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Modern All Ceramic Restoration for Endodontically Treated Tooth

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งในแง่ความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มทักษะในการวางแผนการรักษาฟันปกติและฟันที่ผ่านการรักษารากฟันและบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนทันตกรรมดิจิตอล

October – December 2022

65,000 / 3,000 THB

Full course / Lecture only

หลักการและเหตุผล

ศาสตร์ในการบูรณะฟันที่ผ่านการรักษารากฟันเป็นศาสตร์พื้นฐานของการบูรณะฟัน ฟันที่ผ่านการรักษารากฟันมักมีเนื้อฟันเหลือน้อย และมีความเสี่ยงในการแตกหักสูง ดังนั้น การบูรณะฟันหลังการรักษารากฟัน จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการช่วยเก็บรักษาฟันให้มีความแข็งแรง และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนกับฟันแท้ธรรมชาติ อีกทั้งการบูรณที่ดีจะเกิดการผนึกตามขอบ (coronal seal) ป้องกันการติดเชื้อซ้ำ การบูรณะฟันหลังการรักษารากฟันนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ตามความเหมาะสมการบูรณะฟันที่ผ่านการรักษารากฟันเป็นการรักษาที่ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถให้การรักษาได้ อีกทั้งในปัจจุบันการบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟันกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน อีกทั้งทันตแพทย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะมีประสบการณ์ในการบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟันในระดับเบื้องต้น รวมทั้งประสบการณ์ในการวางแผนการบูรณะฟันที่จำกัด  ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอและทำให้เกิดความไม่มั่นใจเมื่อทำการรักษาผู้ป่วย

ทันตแพทย์ทั่วไปไม่สามารถวางแผนและทำการบูรณะฟันที่ผ่านการรักษารากฟันและฟันปกติได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อต้องให้การรักษาผู้ป่วย และส่งผลเสียต่อผู้ป่วย หากได้เรียนรู้วิธีที่ถูกต้องแล้วจะลดข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งในแง่ความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มทักษะในการวางแผนการรักษาฟันปกติและฟันที่ผ่านการรักษารากฟันและการบูรณะฟันด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนทันตกรรมดิจิตอล

วัตถุประสงค์

  1. ทันตแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการบูรณะฟันด้วยเซรามิก ทั้งในฟันที่มีชีวิตและฟันที่ผ่านการรักษารากฟัน
  2. ทันตแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติเตรียมฟันสำหรับการบูรณะฟันด้วยเซรามิกทั้งแบบดั้งเดิมและประยุกต์รวมทั้งการบูรณะชั่วคราว และฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ในการบูรณะฟัน เช่น CAD-CAM dentistry เป็นต้น
  3. ทันตแพทย์ได้เพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบูรณะฟันด้วยเซรามิก ทั้งในฟันที่มีชีวิตและฟันที่ผ่านการรักษารากฟันได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา

ค่าลงทะเบียน

  • บรรยายและปฏิบัติการ 65,000 บาท (รับจำนวนจำกัด 15 ท่าน)
  • บรรยาย 3,000 บาท (รับไม่จำกัดจำนวน)

เอกสารที่แนบมา

img 2 4543 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลา

1 – 3 เดือน


Specialty

Operative Dentistry


Course Language

Thai


Video Transcript

N/A


Difficulty

Intermediate


Credits

Lecture 1
Lab 1


Platforms

Online lecture
Hands-on
Case discussion


ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล


oper chula family คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8795
  • Email operativedent_cu@hotmail.com
  • Facebook

Subscribe

to continuing education newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.