โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Amazing root canal treatment in molars รุ่นที่ 1

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งในแง่ความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟัน โดยเฉพาะในฟันกราม

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565

99,000 บาท

การบรรยาย (Zoom) และการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา

หลักการและเหตุผล

ทันตแพทย์ที่จบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจะยังมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานรักษาคลองรากฟันระดับเบื้องต้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะให้การรักษาคลองรากฟันที่ระบบคลองรากฟันที่ซับซ้อน เช่นฟันกรามใหญ่ ทำให้ไม่มีความมั่นใจในการรักษาคลองรากฟันกรามในผู้ป่วย การที่ทันตแพทย์ทั่วไปไม่สามารถให้การรักษาคลองรากฟันได้อย่างมั่นใจ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาคลองรากฟันและอาจจะต้องเลือกการถอนฟันแทน ทั้งที่ฟันยังสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ 

ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป ทั้งในแง่ความรู้และทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคลองรากฟัน โดยเฉพาะในฟันกราม

ระยะเวลา

4 เดือน

รูปแบบการเรียน

1) การบรรยาย

วันอังคาร และพฤหัสบดี 18 ส.ค. – 27 ต.ค. 65  เวลา 08.00-10.00 น. (เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา

 • ระยะที่ 1:  19 – 23 ก.ย. 65 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ระยะที่ 2:  17 – 21 ต.ค. 65 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • ระยะที่ 3:  14 – 18 พ.ย. 65 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา

ค่าลงทะเบียน

99,000 บาท (รับจำนวนจำกัด 16 ท่าน)

การสมัครเข้าฝึกอบรม

 1. ลงชื่อสมัครผ่าน Google Form
 2. รอรับการแจ้งช่องทางการชำระเงินทาง email ที่ลงทะเบียน
 3. ชำระเงินตามช่องทางที่จะแจ้งไปทาง email
 4. ยืนยันการชำระเงินกับทางหลักสูตรและรอการตรวจสอบ

*** First come, first served

เอกสารที่แนบมา

img 1 2259 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะเวลา

4 เดือน


สาขาวิชา

วิทยาเอ็นโดดอนต์


ภาษา

ไทย


การแปลภาษา

N/A


ระดับการเรียนรู้

Intermediate


การเทียบโอนหน่วยกิต

Lecture 2
Lab 2


รูปแบบ

Online lecture
Hands-on
Case discussion


ผู้รับผิดชอบโครงการ

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ


ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8795
 • Email operativedent_cu@hotmail.com
 • Facebook

Subscribe

to continuing education newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.