โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Excellence in oral mucosal disease management Ep. I

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ในรูปแบบ Non-degree to degree

เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก

ระหว่าง 9 มกราคม 2566 ถึง 19 พฤษภาคม 2566

50,000 บาท

หลักการและเหตุผล

ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญ ดูแลผู้ป่วยที่มีรอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก หรือที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบ ซึ่งต้องดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สหสาขา แต่ทันตแพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปากในปัจจุบันมีจำนวนขาดแคลน ประกอบกับสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีแนวโน้มผู้ป่วยที่มีรอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก หรือมีปัญหาในการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น

ปัญหาส่งผลกระทบอย่างไร

ปัจจุบันทันตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปากยังคงขาดแคลน และสังคมไทยที่เริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ จึงมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยที่มีรอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก หรือมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนากำลังคน นโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

แนวทางแก้ปัญหา

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากจึงจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับนโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปากเพื่อให้ทันตแพทย์นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปากให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการ เป็นการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางเวชศาสตร์ช่องปากให้แก่บุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุข
 2. เพื่อให้บุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในการตรวจและวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากเบื้องต้น
 3. เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้าอบรมมีประสบการณ์ในการรักษารอยโรคในช่องปากเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการให้การรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ช่องปากระหว่างผู้เข้าอบรมและคณาจารย์ผู้สอน
 5. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

ทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาโครงการ

ระหว่าง 9 มกราคม 2566 ถึง 19 พฤษภาคม 2566

 • ช่วงที่ 1 ระหว่าง 9-13 มกราคม 2566 รูปแบบ Online Lecture
 • ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566
 • ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566
 • ช่วงที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566
 • ช่วงที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566

ค่าลงทะเบียน

50,000 บาท

รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เอกสารที่แนบมา

Specialty

Oral Medicine


Language

Thai


Credits

Lecture 2
Lab/Clinic 2
Non-Lecture 2


ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 5 อาคารทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8942
 • โทรสาร 0 2218 8941

ติดต่อหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

 • โทรศัพท์ 0 2218 9016
 • อีเมล dentcu.cdec@gmail.com

Subscribe

to continuing education newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.