โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Pediatric Zirconia Crowns Workshop

จากปัญหาฟันน้ำนมผุในเด็ก สู่การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ การฝึกฝนขั้นตอนและเทคนิคในการรักษาครอบฟันน้ำนมชนิด Zirconia

25 ตุลาคม 2565 (9.00 – 12.00 น.)

3,000 บาท

หลักการและเหตุผล

ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

ปัญหาฟันน้ำนมผุในเด็กยังคงเป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย กรณีที่ฟันน้ำนมผุลุกลามไปมากหรือได้รับการรักษาเนื้อเยื่อในร่วมด้วย จึงมีความจำเป็นต้องรักษาโดยใช้ครอบฟัน   การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิมแม้เป็นการบูรณะที่มีความแข็งแรงทนทาน แต่ยังเป็นวิธีที่ขาดความสวยงามและความเป็นธรรมชาติ ปัจจุบันเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจในเรื่องความสวยงามของฟันน้ำนมเด็กมากขึ้น วัสดุและวิธีการในการรักษาในอุดมคติของเด็กและผู้ปกครองจึงต้องทั้งใช้งานง่าย แข็งแรงทนทาน และมีความสวยงามด้วย

ปัญหาส่งผลกระทบอย่างไร

ปัจจุบันทันตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปากยังคงขาดแคลน และสังคมไทยที่เริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ จึงมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยที่มีรอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก หรือมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนากำลังคน นโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

แนวทางแก้ปัญหา

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากจึงจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับนโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปากเพื่อให้ทันตแพทย์นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปากให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทันตแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกปฏิบัติการทำครอบฟันเทคนิคใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

  • ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • ทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ
  • และนิสิตทันตแพทย์หลังปริญญาสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

กำหนดการ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 (9.00 – 12.00 น.)

ค่าลงทะเบียน

3,000 บาท

รับจำนวน 20 คนเท่านั้น

เอกสารที่แนบมา

Specialty

Pediatric Dentistry


Language

Thai


ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8906
  • โทรสาร 0 2218 8906

ติดต่อหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

  • โทรศัพท์ 0 2218 9016
  • อีเมล dentcu.cdec@gmail.com

Subscribe

to continuing education newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.