โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (4 เดือน) ทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ในรูปแบบ Non-degree to degree

เพราะแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุไทยมีความต้องการใส่ฟันปลอมทดแทนเพิ่มมากขึ้น

13 ธันวาคม 2565 ถึง 14 มีนาคม 2566

100,000 บาท

หลักการและเหตุผล

ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุไทยที่มีความต้องการใส่ฟันเนื่องจากมีการสูญเสียฟันมีเพิ่มมากขึ้น จากผลการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุขของประเทศไทยครั้งที่ 8 ในปี 2560 พบว่าประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีสภาวะการสูญเสียฟันถึงร้อยละ 96.8 และมีสภาวะที่มีฟันน้อยกว่า 20 ซี่ถึงร้อยละ 43.9

ปัญหาส่งผลกระทบอย่างไร

การสูญเสียฟันบดเคี้ยวอาหาร ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทางอาหารได้สะดวกและครบถ้วยตามหลักโภชนาการ ทำให้สภาวะการสูญเสียฟันเป็นสถานการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ

แนวทางแก้ปัญหา

การใส่ฟันทดแทนจึงเป็นทางออกสำคัญในการแก้ปัญหาข้างต้น ผู้ที่ได้รับฟันปลอมมักมีความคาดหวังในการใช้ฟันปลอมเพื่อการบดเคี้ยวอาหารและการพูดที่มีประสิทธิภาพ ทันตแพทย์ควรมีเข้าใจงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ ทั้งในส่วนของฟันปลอมติดแน่น ฟันปลอมถอดได้ชนิดบางส่วน ฟันปลอมทั้งปาก การใช้รากเทียม และการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีแบบองค์รวม นอกจากนี้วิทยาการด้านทันตวัสดุศาสตร์ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วย ทันตแพทย์จึงควรที่จะได้รับความรู้ทางด้านเทคนิคใหม่ ๆ และการเลือกใช้วัสดุทางทันตกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ฟันปลอมบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสวยงามเหมาะกับสภาพช่องปากกับผู้ป่วย และเกิดผลประโยชน์สูงสุด

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “ทันตกรรมประดิษฐ์องค์รวม Integrated Prosthodontics” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ให้แก่ทันตแพทย์ผู้สนใจ

วัตถุประสงค์

  1. เพิ่มพูนความรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์ ทั้งในงานฟันปลอมชนิดติดแน่น ฟันปลอมถอดได้ และทันตวัสดุศาสตร์
  2. เพิ่มพูนทักษะในงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ในส่วนการใช้รากเทียมร่วมกับ ฟันปลอมชนิดติดแน่น ฟันปลอมถอดได้
  3. เพิ่มความรู้และทักษะทางงานด้านดิจิตัลที่ใช้ในงานทางทันตกรรมประดิษฐ์
  4. เพิ่มแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

ทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาโครงการ

13 ธันวาคม 2565 ถึง 14 มีนาคม 2566

ค่าลงทะเบียน

100,000 บาท

เอกสารที่แนบมา

CE-Prosthodontics-Modules-Schedules

Specialty

Prosthodontics


Language

Thai


Credits

Lecture 8
Non-Lecture –


ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารทันตกรรม 5
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 8532 – 34

ติดต่อหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

  • โทรศัพท์ 0 2218 9016
  • อีเมล dentcu.cdec@gmail.com

Subscribe

to continuing education newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.