โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Management of dental patients with special health care needs

เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก โรคทางระบบ และความผิดปกติทางร่างกายของเด็ก ไปปฏิบัติงานทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก ได้อย่างถูกต้อง

31 มีนาคม 2566 (8.30 – 15.15 น.)

Online: 1,200 – Onsite: 1,800 บาท

หลักการและเหตุผล

ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบัน พบว่ามีทั้งผู้ป่วยเด็กปกติ และผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบมารับการรักษาทางทันตกรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทันตแพทย์ทั่วไปยังขาดความรู้ในส่วนนี้ รวมไปถึงทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็กที่ไม่ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ในด้านนี้ ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรมในเด็กที่มีโรคทางระบบ และความผิดปกติทางร่างกายของเด็ก 

ปัญหาส่งผลกระทบอย่างไร

ทันตแพทย์จำนวนจำกัดที่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

แนวทางแก้ปัญหา

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก โรคทางระบบ และความผิดปกติทางร่างกายของเด็ก
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็กได้อย่างถูกต้อง

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสาหรับเด็ก / ทันตแพทย์ทั่วไป
 • อาจารย์และนิสิตทันตแพทย์หลังปริญญาเฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

กำหนดการ

31 มีนาคม 2566 (8.30 – 15.15 น.)

ค่าลงทะเบียน

Online: 1,200 บาท – Onsite: 1,800 บาท

เริ่มลงทะเบียนจนถึง 17 มีนาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ

 • คุณธิดาวรรณ สวนสำเนียง
 • โทร. 0-2218-8906
 • E-mail: pedodentcu@gmail.com

 การลงทะเบียน

 • คุณเกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล
 • โทร. 02-218-9016 (เวลาทำการ 8.00 น. – 17.00 น.)
 • E-mail: dentcu.cdec@gmail.com

เอกสารที่แนบมา

Specialty

Pediatric Dentistry


Language

Thai / English


อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • ผศ.ทพญ.ดร.วรรณกร ศรีอาจ

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2 ตึกทันตรักษ์วิจัย
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8906
 • โทรสาร 0 2218 8906

ติดต่อหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

 • โทรศัพท์ 0 2218 9016
 • อีเมล dentcu.cdec@gmail.com

Subscribe

to continuing education newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.