โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Advances in Diagnostic Oral and Maxillofacial Pathology

เพิ่มพูนประสบการณ์ทางพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2566

Full course 50,000 บาท (จำกัดเพียง 4 ที่นั่ง)
Online lecture 2,500 บาท

หลักการและเหตุผล

ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย

พยาธิวิทยาช่องปากเป็นศาสตร์เฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ กระบวนการ ลักษณะการแสดงออกของโรคและมีบทบาทหลักในการให้วินิจฉัยรอยโรคของช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในปัจจุบันการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของรอยโรคบริเวณนี้มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากความก้าวหน้าในศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระดับพันธุกรรม ทำให้มีการค้นพบรอยโรคใหม่และมีการปรับปรุงการจำแนกโรค รวมถึงแนวโน้มของการให้การรักษารอยโรคที่เน้นการแพทย์แม่นยำ ทำให้การให้การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง แต่ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยาช่องปากยังคงมีความขาดแคลน บางส่วนเป็นอาจารย์รุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยที่ยังต้องเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานพยาธิวิทยาและพัฒนาการเรียนรู้ให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ปัญหาส่งผลกระทบอย่างไร

การขาดแคลนทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยาช่องปาก ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ทำให้ประสบปัญหาการขาดช่วงของบุคลากร ไม่สามารถพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาได้ทันกับความต้องการ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานในสาขาบางส่วนไม่ได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ หรือขาดการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย ส่งผลให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดอันส่งผลเสียต่อในการวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษาของผู้ป่วย

แนวทางแก้ปัญหา

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยาจึงจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับทันตแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสบการณ์การทำงานด้านพยาธิวิทยาช่องปากที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองกับนโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศ ให้สามารถนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรคช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการบริการวิชาการ ในการเพิ่มพูนความรู้ทางพยาธิวิทยาช่องปากให้แก่ทันตแพทย์
 • เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางพยาธิวิทยาของรอยโรคช่องปากที่ทันสมัย
 • เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้ทำงานด้านพยาธิวิทยาช่องปากระหว่างผู้เข้าอบรมและคณาจารย์ผู้สอน

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

 • ทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาเรียน

8 สิงหาคม 2566 ถึง 22 พฤศจิกายน 2566

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียน บรรยาย สัมมนาและปฏิบัติการ 50,000 บาท (รับจำกัดจำนวน 4 ท่าน)
 • ค่าลงทะเบียน เฉพาะบรรยาย 2,500 บาท

เปิดรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2566 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8797 – 8
 • โทรสาร 0 2218 8798
 • E-mail: ekarat.p@chula.ac.th
 • Line ID: @577izssn

 การลงทะเบียน

 • คุณเกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล
 • โทร. 02-218-9016 (เวลาทำการ 8.00 น. – 17.00 น.)
 • E-mail: dentcu.cdec@gmail.com

เอกสารที่แนบมา

Specialty

Oral and Maxillofacial Pathology


Language

Thai


ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 7 อาคารสมเด็จย่า 93
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8797 – 8
 • โทรสาร 0 2218 8798

ติดต่อหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

 • โทรศัพท์ 0 2218 9016
 • อีเมล dentcu.cdec@gmail.com

Subscribe

to continuing education newsletter

To receive informational emails about our news, programs and services according to Privacy Policy.