โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

Excellence in oral mucosal disease management Ep. I รุ่นที่ 2

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก เพื่อให้ทันตแพทย์นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปากให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 2567 (5 เดือน)

ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญ ดูแลผู้ป่วยที่มีรอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก หรือที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบ ซึ่งต้องดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สหสาขา แต่ทันตแพทย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปากในปัจจุบันยังจัดว่าขาดแคลนประกอบกับสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีแนวโน้มผู้ป่วยที่มีรอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก หรือมีรอยโรคในช่องปากซึ่งเป็นผลจากโรคทางระบบมากขึ้น ทำให้การรักษาทางทันตกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น

ปัจจุบันทันตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปากยังคงขาดแคลน และสังคมไทยที่เริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ จึงมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยที่มีรอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก หรือมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนพัฒนากำลังคนนโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศ อาจยังไม่ทันรองรับปัญหานี้ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรไทย

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากจึงจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับนโยบายทันตสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาศักยภาพให้ทันตแพทย์มีความรู้ในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก เพื่อให้ทันตแพทย์นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ช่องปากให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการ เป็นการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางเวชศาสตร์ช่องปากให้แก่บุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุข
 2. เพื่อให้บุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในการตรวจและวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากเบื้องต้น
 3. เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้เข้าอบรมมีประสบการณ์ในการรักษารอยโรคในช่องปากเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการให้การรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ช่องปากระหว่างผู้เข้าอบรมและคณาจารย์ผู้สอน
 5. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานทันตสุขภาพผู้สูงอายุประเทศไทย

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

 • ทันตแพทย์ทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาเรียน

5 เดือน ระหว่าง 24 มิถุนายน 2567 ถึง 11 ตุลาคม 2567

 • ช่วงที่ 1 ระหว่าง 24-28 มิถุนายน 2567 และ 1-5 กรกฎาคม 2567 รูปแบบ Online Lecture
 • ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 -19 กรกฎาคม 2567 รูปแบบ Clinic และ Seminar
 • ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2567 รูปแบบ Clinic และ Seminar
 • ช่วงที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2567 รูปแบบ Clinic และ Seminar
 • ช่วงที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2567 รูปแบบ Clinic และ Seminar
 • ช่วงที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2567 รูปแบบ Clinic และ Conference

ค่าลงทะเบียน

50,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 17 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ 0 2218 8942
 • E-mail: oralmedchula@gmail.com
 • Line ID: @827dqxqy

 การลงทะเบียน

 • คุณเกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล
 • โทร. 0 2218 9016 (เวลาทำการ 8.00 น. – 17.00 น.)
 • E-mail: dentcu.cdec@gmail.com

เอกสารที่แนบมา

Specialty

Oral Medicine


Language

Thai