อ.ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา