ผศ.ทพ.ดร.อธิคม สุรินทร์ธนาสาร

Assist. Prof. Atikom Surintanasarn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์