ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

Prof. Atiphan Pimkhaokham

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Qualification

Ph.D. (Dental Science)TMDU, JapanB.E. 2545
M.P.A. (Public Administration)National Institute of Development AdministrationB.E. 2558
B.P.A. (Public Administration)Sukhothai Thammathirat UniversityB.E. 2550
Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial SurgeryThe Dental CouncilB.E. 2545
Cert. (Oral & Maxillofacial Surgery)TMDU, JapanB.E. 2545
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2536

Academic Paper

Research

Sukpaita T, Chirachanchai S, Suwattanachai P, Everts V, Pimkhaokham A, Ampornaramveth RS. In Vivo Bone Regeneration Induced by a Scaffold of Chitosan/Dicarboxylic Acid Seeded with Human Periodontal Ligament Cells. Int J Mol Sci. 1 October 2019;20(19). pii: E4883 SCOPUS 
Kiatkroekkrai P, Takolpuckdee C, Subbalekha K, Mattheos N, Pimkhaokham A. Accuracy of implant position when placed using static computer-assisted implant surgical guides manufactured with two different optical scanning techniques: a randomized clinical trial. Int J Oral Maxillofac Surg. September 2019;49(3):377-383 SCOPUS 
Vipattanaporn P, Mattheos N, Pisarnturakit P, Pimkhaokham A, Subbalekha K. Post-treatment patient reported outcome measures in a group of thai dental implant patients.  Clin Oral Implants Res. September 2019;30(9):928-939. SCOPUS 
Smitkarn P, Subbalekha K, Mattheos N, Pimkhaokham A. The accuracy of single-tooth implants placed using fully digital-guided surgery and freehand implant surgery. J Clin Periodontol. September 2019;46(9):949-957 SCOPUS 
Suwattanachai P, Pimkhaokham A, Chirachanchai S. Multi-functional carboxylic acids for chitosan scaffold. Int J Biol Macromol. August 2019;134:156-164 SCOPUS 
Petaibunlua S, Serichetaphongse P, Pimkhaokham A. Influence of anterior arch shape and root position on root angulation in the maxillary esthetic area. Imaging Sci Dent. June 2019;49(2):123-130. SCOPUS 
Kaewsiri D, Panmekiate S, Subbalekha K, Mattheos N, Pimkhaokham A. The accuracy of static vs. dynamic computer-assisted implant surgery in single tooth space: A randomized controlled trial. Clin Oral Implants Res. June 2019;30(6):505-514. SCOPUS 
Janyaphadungpong R, Serichetaphongse P, Pimkhaokham A. A Clinical Resonance Frequency Analysis of Implants Placed at Dehiscence-type Defects with Simultaneous Guided Bone Regeneration During Early Healing. Int J Oral Maxillofac Implants. May/June 2019;34(3):772–777. SCOPUS 
Bulyalert A, Pimkhaokham A. A novel classification of anterior alveolar arch forms and alveolar bone thickness: A cone-beam computed tomography study. Imaging Sci Dent. September 2018;48(3):191-199. SCOPUS 
Sampatanukul T, Serichetaphongse P, Pimkhaokham A. Histological evaluations and inflammatory responses of different dental implant abutment materials: A human histology pilot study. Clin Implant Dent Relat Res. April  2018;20(2):160-169. SCOPUS 
Arunjaroensuk S, Panmekiate S, Pimkhaokham A. The Stability of Augmented Bone Between Two Different Membranes Used for Guided Bone Regeneration Simultaneous with Dental Implant Placement in the Esthetic Zone. Int J Oral Maxillofac Implants. January/February 2018;33(1):206–216. SCOPUS 
Sampatanukul T, Serichetaphongse P, Sampatanukul P, Pimkhaokham A. Bony spicules trapped in peri-implant soft tissue: a common unrecognized finding. Clin Case Rep. 27 September 2017;5(11):1856-1861. PUBMED 
Angkaew C, Serichetaphongse P, Krisdapong S, Dart MM, Pimkhaokham A. Oral health-related quality of life and esthetic outcome in single anterior maxillary implants. Clin Oral Implants Res. September 2017;28(9):1089-1096. SCOPUS 
Dhanuthai K, Pimkhaokham A, Subbalekha K, Landes CA, Pitak-Arnnop P. A soft-tissue mass of the anterior maxilla. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. April 2017;118(2):139-140. SCOPUS 
Kangvansurakit N, Bhuridej P, Pimkhaokham A, Chai-U-Dom Silkosessak O. Correlation study between fractal properties of pre-operative bone trabeculae and primary implant stability quotient. CU Dent J. April 2017;40(2):39-50. TCI 1 
Kamankatgan S, Pimkhaokham A, Krisdapong S. Patient-based outcomes following surgical implant placements. Clin Oral Implants Res. January  2017;28(1):17-23. SCOPUS 
C Mung San Aung, Panmekiat S., Pimkhaokham A. The study of the alveolar antral artery canal in using cone beam computed Tomography. M Dent J. January 2017;37(1):63-69. TCI 1 

B : Proceedings (Peer Review)

Yimarj P, Pimkhaokham A. Accuracy comparison of implant position between using computer guided surgical stent and dynamic navigation system for implant placement: A preliminary study. 5th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2019. Thai association of dental implantology, BKK, Thailand. 27 – 29 November 2019:1-6 
Jaemsuwan S, Pimkhaokham A. Comparison of 3D-Implant Deviations Between Static and Dynamic Computer-Assisted Implant Surgery Systems in Fully Edentulous Patients: A Pilot Study. 5th Bangkok International Symposium of Implant Dentistry 2019. Thai association of dental implantology, BKK, Thailand. 27 – 29 November 2019:8-15 

Book

อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ การฝังรากฟันเทียมเน้นกรณีศึกษาการฝังรากฟันเทียมบริเวณสวยงาม. บริษัท ภาพพิมพ์ 2560; 239 หน้า