อ.ทพญ.ดร.เบญจา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Benjar Issaranggun Na Ayutthaya

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา