ผศ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์

Assist. Prof. Boosana Kaboosaya

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล