รศ.ทพญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส

Assoc. Prof. Chalida Limjeerajarus

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา