อ.สพญ.ดร.ฉัตรวดี กรสุทธิโสภณ

Chatvadee Kornsuthisopon

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์