รศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

Assoc. Prof. Kajorn Kungsadalpipob

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา

Qualification

Diplomate, Thai Board of PeriodontologyThe Dental CouncilB.E. 2548
Cert. (Oral and Maxillofacial Surgery)University of Florida, USAB.E. 2554
Cert. PF (Implantology)University of Florida, USAB.E. 2553
Higher. Grad. Dip. of Clin. Sc. (Periodontology)Chulalongkorn UniversityB.E. 2546
M.Sc. (Periodontics)Chulalongkorn UniversityB.E. 2545
D.D.S. Class Honors (Dentistry) Chulalongkorn UniversityB.E. 2542

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Arunyanak SP, Sophon N, Tangsathian T, Supanimitkul K, Suwanwichit T, Kungsadalpipob K. The effect of factors related to periodontal status toward peri-implantitis. Clin Oral Implants Res. 2019;30(8):791-799. SCOPUS 
Sutthiboonyapan P, Arsathong K, Phuensuriya J, Fuengfu J, Hom-Lay Wang and Kungsadalpipob K. Characteristics of Gingival Biotype of Maxillary Incisors in Thai Young Adults. J Dent Assoc Thai. July – September 2019;69(3):303-311. TCI 1 
Suwanwichit T, Sophon N, Tangsathian T, Supanimitkul K, Kungsadalpipob K, Arunyanak SP. How Thick Peri-implant Tissue Affected Esthetic Satisfaction on Single Implant Restoration in Treated Periodontal Patients. J Dent Assoc Thai.  July – September 2019;69(3):343-352. TCI 1 

B : Proceedings (Peer Review)

เรืองยศ จูวราหะวงศ์, ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ, สิรินารถ มนัสไพบูลย์, ขจร กังสดาลพิภพ. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของซีรีแอคทีฟโปรตีนกับโรคปริทันต์ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT). การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559. 14 – 16 กันยายน 2559. หน้าที่ 59-65.
ลลิตา ฉัตรสถิตายุทธ, เรืองยศ จูวราหะวงศ์, สิรินารถ มนัสไพบูลย์, ขจร กังสดาลพิภพ. ระดับไขมันในเลือดกับโรคปริทันต์อักเสบในกลุ่มผู้ใหญ่ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย). การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559. 14 – 16 กันยายน 2559. หน้าที่ 67-73.

Review Article

Tavedhikul K and Kungsadalpipob K. Decision Making for Root Coverage Surgical Techniques. J Dent Assoc Thai. October – December 2016;66(4):268-284. TCI 1