ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

Assist. Prof. Kanit Dhanesuan

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล