ผศ.ทพญ.กนกนัดดา ตะเวทีกุล

Assist. Prof. Kanoknadda Tavedhikul

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา