รศ.ทพญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ

Assist. Prof. Kasekarn Kasevayuth

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี