ผศ.ทพ.ดร.กฤช กมลขันติกุล

Assist. Prof. Krid Kamonkhantikul

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์