อ.ทพญ.นภัส ลัภนะก่อเกียรติ

Napas Lappanakokiat

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา

Link

PubMed