รศ.ทพญ.ดร.นีรชา สารชวนะกิจ

Assoc. Prof. Neeracha Sanchavanakit

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์