อ.ทพญ.ณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา

Nicha Ungvijanpunya

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน