อ.ทพญ.ดร.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา

Nipaporn Urwannachotima

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน