ผศ.สพญ.ดร.ณัฏฐา กลิ่นคำหอม

Assist. Prof. Nuttha Klincumhom

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์