ผศ.ทพญ.อรนุช เตชาธาราทิพย์

Assist. Prof. Oranuch Techatharatip

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก