รศ.ทพญ.อรวรรณ จรัสกุลางกูร

Assoc. Prof. Orawan Charatkulangkun

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา