รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล

Assoc. Prof. Paiboon Techalertpaisarn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน