รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

Assoc. Prof. Pairoj Linsuwanont

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ