ผศ.ทพญ.ดร.พิไลพร วิวัฒน์บุตรสิริ

Assist. Prof. Philaporn Vivatbutsiri

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์