อ.ทพญ.ดร.พูนสุข หลิมรักษาสิน

Phoonsuk Limraksasin

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์