ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

Prof. Pornchai Jansisyanont

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Qualification

Ph.D. (Development Administration)Suan Sunandha Rajabhat UniversityB.E. 2562
Diplomate, American Board of Oral and Maxillofacial SurgeryUSAB.E. 2546
Diplomate, Thai Board of Oral and Maxillofacial SurgeryThe Dental CouncilB.E. 2545
M.S. (Oral Maxillofacial Pathology)U. of Maryland at Baltimore, USAB.E. 2544
Cert. (Oral Maxillofacial Surgery)U. of Maryland at Baltimore, USAB.E. 2544
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2534

Academic Paper

Research

A : Article in Journal

Benjaphalakron N, Jansisyanont P, Chuenchompoonut V, Kiattavorncharoen S. Evaluation of the Posterior Superior Alveolar Artery and Related Factors Using Cone Beam Computed Tomography Images. J Dent Assoc Thai. January – March 2021;71(1):35-43 TCI 2 
Benjaphalakron N, Jansisyanont P, Chuenchompoonut V, Kiattavorncharoen S. Evaluation of the maxillary sinus anatomical variations related to maxillary sinus augmentation using cone beam computed tomography images. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. January 2021;33(1):18-25. SCOPUS 
Vu N.B., Chuenchompoonut V, Jansisyanont P, Sangvanich P, Pham T.H., Thunyakitpisal P. Acemannan-induced tooth socket healing: A 12-month randomized controlled trial. Journal of Dental Sciences. October 2020; DOI: 10.1016/j.jds.2020.10.003. 11 pages. SCOPUS 
Suwanwela J, Puangchaipruk D, Wattanasirmkit K, Kamolratanakul P, Jansisyanont P. Maxillary Sinus Floor Augmentation Using Xenograft: Gene Expression and Histologic Analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. May/Jun 2017;32(3):611-616. SCOPUS 
Jansisyanont P, Tiyapongprapan S,  Chuenchompoonut V,  Sangvanich P, Thunyakitpisal P. The effect of acemannan sponges in post-extraction socket healing: A randomized trial. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol. 1 March 2016;28(2): 105-10. SCOPUS 
Apinhasmit W, Chompoopong S, Jansisyanont P. Alternative Landmarks of the Mandibular Foramen to Prevent Nerve Injury during Ramus Surgery. J Med Assoc Thai. June 2015;98(6):574-81. SCOPUS 
Chatrattanarak W, Thongmeearkom S, Teesanguan S, Jansisyanont P, Sinpitaksakul P. The outcome of reconstructive surgery for dental implant CU Dent J. January 2015;38(1):51-66. TCI 1 

Book

พรชัย จันศิษย์ยานนท์ อรสา ไวคกุล จิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร บรรณาธิการ. การวินิจฉัยและการบำบัดการติดเชื้อสาเหตุจากฟัน. ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 1 กรุงเทพ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560. 824 หน้า

Review Article

Kamolratanakul P, Jansisyanont P. A review of antibiotic prophylaxis protocols in oral and maxillofacial surgery. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology. September 2018;30(5): 395-404. SCOPUS