อ.ทพ.ดร.พรกวี เจริญลาภ

Pornkawee Charoenlarp

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา