ผศ.ทพญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล

Assist. Prof. Pranpreeya Chaiteerapaokul

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์