อ.ทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต

Preeya Suwanwitid

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน