รศ.ร.อ.หญิง ทพญ.ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

Assoc. Prof. Lt. Rangsima Sakoolnamarka

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ