รศ.ทพญ.ศานุตม์ มังกรกาญจน์

Assoc. Prof. Sanutm Mongkornkarn

อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา