รศ.ทพญ.ดร.สิรีรัตน์ สูอำพัน

Assoc. Prof. Sireerat Sooampon

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา