อ.ทพญ.ดร.สิริโฉม สาตราวาหะ

Sirichom Satrawaha

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน