ผศ.ทพ.สมกมล วนิชวัฒนะ

Assist. Prof. Somkamol Vanichvatana

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

Qualification

Diplomate, Thai Board of Pediatric DentistryThe Dental CouncilB.E. 2559
Diplomate, American Board of OrthodonticsUSAB.E. 2559
M.Sc. (Orthodontics)Saint Louis University, USAB.E. 2558
Cert. (Orthodontics)Saint Louis University, USAB.E. 2558
LL.B. (Laws)Sukhothai Thammathirat UniversityB.E. 2555
M.Sc. (Pediatric Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2551
D.D.S. Class Honors (Dentistry) Chulalongkorn UniversityB.E. 2551