ผศ.ทพญ.ดร.สมสินี พิมพ์ขาวขำ

Assist. Prof. Somsinee Pimkhaokham

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ